A családok védelméről - politikai hisztéria helyett...

mary10.jpgAz elmúlt két napban sokan (ki örömmel, ki szomorúan) kommentálták, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Családvédelmi törvény legfontosabb rendelkezéseit, általában úgy értelmezve az ítéletet, mint ami az azonos neműek családként való elismerését követeli meg a jogalkotótól. Ez azonban (enyhén szólva) tévedés: az AB nem kifogásolt az együtt élő azonos neműek kizárását a családok köréből. Nem ezt kifogásolta. Sőt, a többségi vélemény kifejezetten ki is emeli:  

"Az indítványozó [Szabó Máté ombudsman, aki szexuális diszkriminációra is hivatkozott kérelmében - SzÁ] azon álláspontjával szemben, amely szerint a Csvt. 7. §-a a magán- és  családi élet tiszteletben tartásához, valamint az emberi méltósághoz való jog tekintetében (szexuális irányultságon, mint egyéb helyzeten alapuló) hátrányos megkülönböztetést okoz azzal, hogy a bejegyzett élettársakra nem terjed ki, az a megállapítás tehető, hogy a támadott törvényhely ezzel nem teremt alaptörvény-ellenes helyzetet. [...] Az ezzel ellentétes álláspont figyelmen kívül hagyná, hogy – ahogy azt az Alkotmánybíróság többek között a fent idézett 154/2008. (XII. 17.) AB határozatban is kifejtette, és ahogy ez az Alaptörvény L) cikkének „a nemzet fennmaradásának alapját” szövegrészéből is következik – az állam az élet továbbadásának potenciális lehetősége miatt, e célhoz kötötten védi a családot. Alaptörvényi kiemelést e védett intézmény tekintetében, az egyenlő elbánás alkotmányos követelménye alapján az ettől eltérő jellegű vagy e cél szolgálatára nem képes kapcsolatok (amelyek az emberi méltósághoz való jog, az önrendelkezési jog, az általános cselekvési szabadság, illetve a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog alapján szabadok, és többnyire a törvényhozó által bizonyos elemeikben szabályozottak is) nem igényelhetnek, ezzel ugyanis nem azonos társadalmi hatású kapcsolatokat kívánnának tévesen egyenlővé minősíteni." 

Nehéz szöveg, de fordítsuk le: az azonos neműek együttélése sem az Alkotmánybíróság előző döntései, sem az Alaptörvény szerint nem védhető családként, mert a család fogalma - mint a "nemzet fennmaradásának alapja” - implicit módon magában foglalja a gyermekvállalást. 

A későbbiekben ezen a meghatározáson túllép az indoklás. Kifejezetten megnevezi azt is, hogy mely együttélési formák védelme érdekében nyilvánítja alkotmányellenesnek a törvény családfogalmát (ismét külön kiemelve, hogy ezek között nincs ott az azonos neműek együttélése): 

"Az Alaptörvény L) cikkéből ugyanis nem következik az, hogy például az egymás gyermekeiről gondoskodó, és őket felnevelő élettársak, a közös gyermeket nem vállaló, vagy olyan különnemű élettársak, akiknek egyéb körülmények miatt közös gyermeke nem lehet (így például az idősebb vagy meddő, egymással életközösségben élő személyek), az özvegyek, a testvérükről vagy testvérük, esetleg más rokonuk gyermekéről gondoskodó személyek, az unokájukat felnevelő nagyszülők, a nem egyenesági idősebb rokonaikról gondoskodó személyek, és számos más, a tágabb, dinamikusabb szociológiai családfogalomba beletartozó, azonos célra irányuló, kölcsönös gondoskodáson alapuló, tartós érzelmi és gazdasági életközösségekre ne vonatkozna ugyanúgy az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége, nevezze ezeket bárhogyan is a törvényhozó."

Lehet kritizálni az ítéletet (minden ítéletet lehet), de abban még a különvéleményt megfogalmazó alkotmánybírák  is (Pokol Béla kivételével) egyetértettek, hogy ezen családtípusok kimaradtak a (szerintem szerencsétlen törvényi) definícióból. Az ellenvéleményt kifejtő bírák (Balsai István és Dienes-Oehm Egon) elsősorban azt vitatták, hogy ennek az egy törvénynek kellene-e minden családtípust megnevezni és védeni, vagy a jogrendszer más helyein korrigálható az itt elmaradt védelem.

Aki nem hiszi, járjon utána! Arra biztatnék mindenkit, hogy mielőtt akár így, akár úgy állást foglalna, örülne, tüntetne, stb., előtte olvassa el az ítélet indoklását (ha ezt túl hosszúnak találná, akkor legalább az Alkotmánybíróság közleményét), és ne az azt (legyünk jóindulatúak) félreértelmező cikkek, vagy politikai nyilatkozatok alapján tájékozódjon!

***

Lezárásként álljon itt egy lista a téma iránt érdeklődőknek. (Terveztem, hogy írok egyszer erről, de látom, hogy a közeljövőben ez nem történik meg, így ha valaki addig is tájékozódni szeretne):

Az amerikai konzervatívok körében a házasság politikai kérdéssé tétele (akként való megtartása) kapcsán éles vita bontakozott ki az elnökválasztási vereség után. Ennek katolikus, keresztény reakciói (és azon konzervatív  vitapartnereiké, akik szerint fel kell adni a homoszexuálisok házasságának ellenzését):

-

A téma terítékre került a Wall Street Journal-ban is, például:

S. Girgis, R. T. Anderson, R. P. George: The Wisdom of Upholding Tradition – There is a reason why conjugal unions have been distinguished from all others since antiquity

(Ezt csak előfizetéssel lehet olvasni, de a szöveg elérhető itt)

A cikk mögött meghúzódó jogtudományi elemzés: 

S. Girgis, R. P. George, R. T. Anderson:  What is Marriage? Harvard Journal of Law and Public Policy 34. pp. 245-287 - letölthető itt)

-

Megszólalt Roger Scruton a Times-ben: Don’t sacrifice marriage on equality’s altar

Ő Paul J. Griffiths-szel vitatkozik: Legalize Same-Sex Marriage

-

Az Alaptörvény kapcsán Magyarországon is több konferenciát tartottak a témában. Ezek közül egy cikket hadd emeljek ki, amely (több más téma mellett) az amerikai konzervatívok - magyar szemmel talán furcsa, de mindenképpen elgondolkodtató - házasságvédelmi eszközei közül egyre, az ún. covenant marriage-re hívja fel a figyelmet: 

Schanda Balázs: A jog lehetőségei a család védelmére 

(A lap - a Iusutum, Aequum, Salutare közli a konferencia miden előadását, többek között Frivaldszky János, Turgonyi Zoltán és Varga Zs. András  elemzését is, de a legizgalmasabb 

-

Végezetül álljon itt az általam jónéhány éve a témában elkövetett írás - gondolataim azóta sem nagyon változtak a kérdésben: Szalai Ákos: A Heritage Foundation a családpolitikáról (Kommentár 2006/2. szám Sajnos épp ez a szám nem érhető el elektronikusan.)

(Kép: Giotto: A Szűz élete 7: Látogatás Szent Erzsébetnél. 1306, Fresco, 150 x 140 cm, Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua)

Címkék: család